Positie en rol van de gevolmachtigde onderschrijver

De gevolmachtigde onderschrijver belichaamt voor tal van klanten en verzekeringsmakelaars hun “maatschappij” in de volle zin van het woord.

Hoeveel onder hen zeggen niet dat ze bij hun “verzekeraar” langsgaan, terwijl ze eigenlijk over een gevolmachtigde onderschrijver spreken? Dit is te verklaren door het feit dat een gevolmachtigde onderschrijver zich opgeworpen heeft als een onmisbare partij tussen een hele reeks gespecialiseerde markten en de verzekeraars.

Hieraan gaat een historische evolutie vooraf. Gevolmachtigde onderschrijvers vinden hun ontstaan in de 18e eeuw, wanneer verzekeraars op zoek gingen om nieuwe lokale markten te veroveren. Daarbij maakten ze gebruik van netwerken van direct met hen verbonden agenten.

In de loop van de 19e eeuw hadden deze agenten, vaak van vader op zoon, heel wat specialistische kennis in nichemarkten opgebouwd.
Geconfronteerd met een stijgende vraag aan verzekeringscapaciteit, begrepen sommigen onder deze agenten de noodzaak om de verzekeringscapaciteit van meerdere verzekeraars te cumuleren.

Dankzij dit concept van medeverzekering zagen gevolmachtigde onderschrijvers het levenslicht. Enerzijds konden verzekeraars die zelf geen expertise in bepaalde types risico’s hadden en/of niet aanwezig waren op bepaalde markten, hier toch activiteiten in ontplooien, zonder dat hier hoge operationele kosten tegenover stonden.
Anderzijds konden verzekerden (eventueel via hun makelaars) voortaan genieten van een mutualisering van hun risico’s, in verzekeringsproducten die door gevolmachtigde onderschrijvers op maat van de werkelijke risico’s werden geschreven. In deze optiek waren gevolmachtigde onderschrijver onafhankelijke zakenlui, die verantwoordelijk waren voor de technische resultaten van hun eigen portefeuille.

Vandaag vervullen gevolmachtigde onderschrijvers hun vak eerder onder vennootschapsvorm, en vertrouwen zij op de onafhankelijkheid die zij hebben verworven, door hun reputatie op het gebied van technische deskundigheid en kwalitatieve dienstverlening.

De gevolmachtigde onderschrijver staat tussen de verzekeringsonderneming en een andere verzekeringstussenpersoon (meestal een verzekeringsmakelaar).

Gevolmachtigde onderschrijvers Impact op de Belgische markt

Belgische gevolmachtigde onderschrijvers hebben een belangrijke impact op de markt.

Ze vertegenwoordigen een premie-incasso van 220.000.000 €/jaar in zo’n 450.000 actieve contracten (cijfers te actualiseren). Ze zijn vooral actief in specifieke niches, die minder gekend zijn bij de verzekeraars. Sommigen gaan ook verder dan de traditionele verzekeraars door doorgedreven specialisatie of via een eigen businessmodel.

Zij vervullen dankzij hun verregaande specialisatie een unieke rol in niche markten en bieden vaak innoverende oplossingen.

In transportverzekeringen bijvoorbeeld, vertegenwoordigen gevolmachtigde onderschrijvers zelfs 30% van de markt.

Transportverzekeringen

Sport & events

Audiovisueel

Technische verzekeringen

Erfdeel

Art & collections

Leven/Gezondheid

Wagen

220.000.000 €

premie-incasso (31/12/14).

450.000

actieve contracten.

87 Mio € op 300Mio €

premie-incasso (31/12/15) de De Koninklijke Belgische Vereniging van Transportverzekeraars.

Gevolmachtigde onderschrijvers bundelen de onderschrijvingscapaciteit van verschillende verzekeraars, wat de distributie stimuleert.

Gevolmachtigde onderschrijvers kunnen door hun specialisatie innovatieve oplossingen bieden.

Gevolmachtidge onderschrijvers In't kort

De gevolmachtigde onderschrijver:

  • is een verzekeringstussenpersoon die
  • als gemandateerde van één of meer verzekeringsondernemingen
  • de bevoegdheid heft om te dekken risico’s te accepteren
  • en verzekeringsovereenkomsten kan sluiten en beheren
  • in naam en voor rekening van deze verzekeringsondernemingen.

De gevolmachtigde onderschrijver verzekert zelf geen risico’s. De risico’s zijn ten laste van de verzekeringsmaatschappij waarvoor de gevolmachtigd onderschrijver optreedt.

Gevolmachtigde onderschrijvers Te vervullen vereisten

De gevolmachtigde onderschrijver is altijd een verzekeringstussenpersoon. Hij kan zijn activiteit slechts uitoefenen als hij vooraf bij de FSMA is ingeschreven in het openbaar register van verzekeringstussenpersonen, in de categorie “gevolmachtigde onderschrijvers”.

Om geregistreerd te kunnen worden, moet de gevolmachtigde onderschrijver voldoen aan praktisch dezelfde voorwaarden als de verzekeringsmakelaar.

De gevolmachtigde onderschrijver is evenwel niet verplicht onafhankelijk te zijn van de verzekeringsmaatschappij. In tegenstelling tot een verzekeringsmakelaar, kan hij uitsluitend, of bijna uitsluitend, voor één bepaalde verzekeringsmaatschappij werken.

De gevolmachtigde onderschrijver moet verder ook aan bijkomende eisen voldoen. Deze worden hieronder nader toegelicht.

BESCHIKKEN OVER EEN GEPASTE INTERNE ORGANISATIE

De gevolmachtigde onderschrijver moet over een gepaste interne organisatie beschikken om de risico’s van zijn activiteiten te beheren/beheersen.

Hij moet zijn organisatie aanpassen aan de aard, de omvang en de complexiteit van de uitgeoefende activiteiten.

Vaak zal de verzekeringsmaatschappij waarvoor hij optreedt zelf ook bepaalde eisen opnemen in het mandaat, aangezien het de verzekeringsmaatschappij is die uiteindelijk het risico draagt in geval van schade.

De verzekeringsmaatschappij moet volledig op de hoogte zijn van de risico’s die de gevolmachtigde onderschrijver in haar naam en voor haar rekening heeft verzekerd.

De onderschrijver moet dus goed georganiseerd zijn om tijdig en op consistente wijze de nodige informatie aan de verzekeringsonderneming te verstrekken.

 

 

VERBOD OP CUMUL MET EEN REGISTRATIE ALS “KLASSIEKE” VERZEKERINGSTUSSENPERSOON

Een onderschrijver moet aan zijn cliënteel duidelijk maken dat hij noch maatschappij, noch makelaar is. Hij mag ook niet de functie van verzekeringsmakelaar en gevolmachtigde onderschrijver cumuleren, tenzij in duidelijk aparte vennootschappen.

INFORMATIEVERPLICHTING

De mandataris moet, net als iedere andere verzekeringstussenpersoon, duidelijk en transparant communiceren. Hij is ook onderworpen aan specifieke informatieverplichtingen:

  • Hij moet op zijn website vermelden voor welke verzekeringsondernemingen hij kan optreden en voor welke verzekeringstakken. Indien hij geen website heeft, moet hij deze informatie, op eenvoudig verzoek aan de cliënt verstrekken, op een duurzame drager.
  • Hij moet in elke polis de naam van de verzekeringsmaatschappij(en) vermelden die het risico dekken.

Maak kennis met de leden van BAUA

Wens u lid te worden van BAUA ?

Noteer dat uw bedrijf aan volgende vereisten dient te voldoen:

1    Voldoen aan de definitie van een gevolmachtigde onderschrijver, te weten: een verzekeringstussenpersoon die, als mandataris van één of meer verzekeringsmaatschappijen, beschikt over één of meerdere mandaten om voorgestelde risico’s te onderschrijven in naam en voor rekening van de verzekeringsonderneming(en) die hij vertegenwoordigt.

2    Voldoen aan de volgende criteria inzake aandeelhouderschap: de controlerende deelneming mag niet in handen zijn van een makelaar of verbonden agent, noch als natuurlijke persoon,  noch via kruisparticipaties van vennootschappen.

3    Voldoen aan het volgende onafhankelijkheidscriterium: geen enkele tussenpersoon (d.w.z. met inbegrip van tussenpersonen die via een gemeenschappelijke of kruiselingse deelneming verbonden zijn of die tot dezelfde groep behoren) mag meer dan 50% van de omzet van de gevolmachtigde onderschrijver genereren.

4    Voldoen aan de volgende minimale kennisvereisten: de zaakvoerder of afgevaardigde bestuurder moet ten minste een bachelordiploma of ten minste tien jaar ervaring in management hebben.

   Beschikken over een verzekering beroepsaansprakelijkheid met volgende minimumdekkingen: € 1.000.000 per schadegeval en minimaal € 3.000.000 per verzekeringsjaar.

   Uw kandidatuur dient voorgedragen worden door ten minste twee effectieve leden.

Wenst u ondersteunend lid te worden van de Belgian Authorised Underwriters Association ?

Ondersteunende leden zijn:

– Bedrijven of personen die voor een gevolmachtigde onderschrijver werken zoals advocaten, actuarissen, accountants, makelaars…

– Belgische of buitenlandse verzekeringsondernemingen die bij de NBB zijn ingeschreven en via een onderschrijver werken

Opgelet: om als ondersteunend lid te worden toegelaten, dient u of uw onderneming door ten minste twee effectieve leden te worden voorgedragen.

U of uw vennootschap zal worden toegelaten bij besluit van de algemene vergadering van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, die drie vierde van de stemmen verenigen.

De missie van BAUA

HET BEHARTIGEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE DOELSTELLINGEN

van de gevolmachtigde onderschrijvers actief in België.

HET NEMEN VAN INITIATIEVEN

met het oog op de erkenning
en ontwikkeling van de gevolmachtigde onderschrijver.

ALS GESPREKSPARTNER OPTREDEN

ten aanzien van alle relevante actoren.

DEONTOLOGISCHE REGELS VASTSTELLEN

voor de gevolmachtigde onderschrijver.

Laatste nieuws

Contacteer BAUA

Secretariaat: Verheyen SA

Tel. +32 (2) 250 63 11
info@baua.be

BTW : BE0798.140.843

Grensstraat, 17
1210 Brussel