1. Inleiding

De BAUA is gevoelig voor de bescherming van uw privacy. Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens te beschermen en te verwerken in strikte overeenstemming met de privacywetgeving en op transparante wijze.

Het doel van dit algemene privacybeleid is u uitgebreid te informeren over het onderwerp en uit te leggen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en opslaan. Neem de tijd om deze algemene privacyverklaring te lezen om vertrouwd te raken met ons privacybeleid.

Uw gebruik van deze Site betekent dat u dit beleid aanvaardt.

2. Definities

Persoonsgegevens : elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (bijvoorbeeld naam, foto, telefoonnummer, wachtwoord, contractnummer, e-mailadres).

Gegevensbeheerder : de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking vaststelt.

Gegevensverwerking : elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens, met name het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opvragen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, beperken, wissen of vernietigen van die gegevens.

Data Breach : een inbreuk op de beveiliging die resulteert in een accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, niet-geautoriseerde bekendmaking of toegang tot persoonsgegevens.

3. Identiteit en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

Als verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt BAUA de verzamelde persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 en alle andere toepasselijke Belgische regelgeving inzake gegevensbescherming.

4. Rechtsgrondslag voor verwerking

In overeenstemming met artikel 6 van de AVG en zoals hieronder uiteengezet, gebruiken Wij uw persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden :

 • Uw specifieke toestemming die u ons geeft ;
 • De uitvoering van een contract waarbij u partij bent (of precontractuele maatregelen) ;
 • Naleving van een wettelijke verplichting ;
 • De legitieme belangen die door ons kantoor worden nagestreefd.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven.

5. Categorieën van verzamelde en verwerkte persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens over onze gebruikers op twee manieren :

 • Via de registratie en indiening van informatie die u verkiest in te voeren op de Contactpagina van de Site of die u aan ons verstrekt. Wij kunnen u ook vragen om uw opmerkingen, suggesties of andere informatie met betrekking tot onze site ;
 • Via geautomatiseerde middelen, zoals het gebruik van cookies. Lees de onderstaande informatie voor meer informatie over cookies.

Niet-specifieke categorieën van persoonsgegevens

it omvat gegevens zoals :

 • Persoonlijke gegevens: voor- en achternaam, adres, e-mail, telefoonnummers, uw berichten of andere informatie of contactgegevens die u ons verstrekt.

6. Voor welk doel verwerken wij gegevens ?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Voor elke verwerking worden alleen de gegevens verwerkt die relevant zijn voor het betrokken doel.

Wij gebruiken deze persoonsgegevens met name om :

 • Te reageren op uw verzoeken en met u en anderen te communiceren in het kader van onze activiteiten, met inbegrip van het beheer van uw contracten en claims ;
 • Interactie met u via onze website.

Indien wij persoonsgegevens voor andere dan de hierboven vermelde doeleinden zouden verwerken, zullen wij u informatie verstrekken over het nieuwe doel en alle andere noodzakelijke informatie voordat wij met de nieuwe verwerking beginnen.

7. Gegevensbescherming

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen tegen vernietiging, verlies, vervalsing en ongeoorloofde toegang of openbaarmaking overeenkomstig de wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming.

Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is, bijvoorbeeld als u denkt dat de beveiliging van persoonsgegevens die u bij ons hebt, gecompromitteerd is, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte.

Wij verbinden ons ertoe ervoor te zorgen dat ons personeel, zowel werknemers als zelfstandigen, alsook student-stagiairs en externe consultants, de in dit Privacybeleid uiteengezette verplichtingen naleven.

8. Data breach

In geval van een datalek kunnen wij verplicht zijn de gegevensbeschermingsautoriteit en de betrokkene(n) in kennis te stellen van de inbreuk op de persoonsgegevens.

In de ernstigste gevallen zullen wij de gegevensbeschermingsautoriteit zo spoedig mogelijk en uiterlijk 72 uur na kennisneming van de inbreuk in kennis stellen van de inbreuk.

Wij moeten met name elke inbreuk op persoonsgegevens documenteren. Dit omvat de feiten van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, de gevolgen ervan en de stappen die zijn ondernomen om de inbreuk te verhelpen, zodat de gegevensbeschermingsautoriteit kan nagaan of de AVG wordt nageleefd.

9. Wie heeft toegang tot uw gegevens ?

Toegang tot uw persoonsgegevens is alleen toegestaan aan personen voor wie dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken. Zij zijn gebonden aan een strikt beroepsgeheim en moeten voldoen aan alle technische en organisatorische eisen om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen.

10. Overdracht van gegevens

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan het BAUA-secretariaat.

Indien wij uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zouden doorgeven aan een land dat geen passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt, zouden wij de IT-beveiliging verder verbeteren en contractueel een hoger beveiligingsniveau eisen van deze internationale tegenpartijen.

11. Onderaannemers

Als wij gebruik maken van onderaannemers, zijn zij contractueel aan ons gebonden. Zij moeten onze instructies opvolgen en zich houden aan de beginselen van ons privacybeleid.

Wij zorgen ervoor dat deze onderaannemers :

 • Voldoen aan de Europese Verordening Gegevensbescherming ;
 • beschikken alleen over gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van hun taken en ;
 • zijn tegenover ons verplicht deze gegevens veilig en vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de uitvoering van hun taken.

12. Uw rechten/Hoe ze uit te oefenen

U hebt te allen tijde het recht ons een verzoek te sturen om toegang tot uw persoonsgegevens zoals die door ons zijn verzameld en verwerkt, om te verzoeken om rectificatie of, in voorkomend geval, verwijdering van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onnodig zijn, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, het recht om de verwerking te beperken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

In sommige gevallen kunnen wij de contractuele relatie niet voortzetten.

Om deze rechten uit te oefenen, stuurt u een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek met een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart of een ander identificatiedocument waaruit blijkt dat u de gebruiker bent waarop de persoonsgegevens betrekking hebben, per post of per e-mail naar ons makelaarskantoor op het adres dat op onze website staat vermeld.

In voorkomend geval hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

13. Duur van de opslag van uw gegevens

De verwerkte gegevens worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie, de wettelijke verjaringstermijn en elke andere bewaartermijn die door de toepasselijke wet- en regelgeving wordt opgelegd.

14. Gebruik van onze site

Wanneer u onze site bezoekt, gaat u akkoord met ons gebruik van de gegevens die tijdens uw bezoek worden gegenereerd.

Naast de gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u de site gebruikt, maken wij gebruik van technologische middelen om gegevens te verzamelen, zoals cookies.

15. Wijzigingen in ons privacybeleid

In een veranderende wereld waar technologie en wetgeving voortdurend evolueren, kan dit Beleid worden gewijzigd. Wij nodigen u uit de laatste versie van deze verklaring online te raadplegen en zullen u via onze website of andere gebruikelijke communicatiekanalen informeren.

16. Vraag of klacht

Als u vragen of verzoeken hebt betreffende dit Privacybeleid of de privacypraktijken, of als u klachten hebt, kunt u contact opnemen met het BAUA-secretariaat op het adres dat op onze website staat vermeld.

Als betrokkene hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke verordening inzake persoonsgegevens: Gegevensbeschermingsautoriteit, Pressestraat 35, 1000 Brussel (Telefoon: +32 (0)2 274 48 00 – Mail: contact@apd-gba.be).